Handlingsplan for inkluderende barnehagemiljø

Barnehageloven sier at «Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.» (Barnehageloven §1 Formål)

Ny lov om barnehager som trådte i kraft 01.01.2021 skal sikre at barnas rett til et
inkluderende barnehagemiljø ivaretas.

Her ser dere Handlingsplan for inkluderende barnehagemiljø i barnehagene i Namsos kommune