Overgangsrutiner barnehage-skole

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til skolen og eventuelt skolefritidsordning» «De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen» (Rammeplan for barnehager kap. 6)

Bjørum barnehage følger Namsos kommunes rutiner for overgangen mellom barnehage og skole.

Vi jobber ut ifra alle 7 fagområdene, men med fokus på språk, sosiale ferdigheter, selvstendighetstrening, matematiske begrep og læring igjennom lek. Barna får støtte på at de hører til, at de kan og vet mange ting og at det selv kan mestre mange ting.

 

Her kan dere se hvilke rutiner vi har ifht. overgang fra barnehage til skole